top of page
MODUŁ DOSTĘPOWY (1).png

Moduł Płace i Kadry

Funkcjonalności modułu Płace i Kadry:

 • zaewidencjonowanie pracowników z możliwością odnotowania przebiegu zatrudnienia, w firmie i poza nią

 • tworzenie struktury podległościowej, która ułatwia zarządzanie kadrami w Comarch ERP Optima oraz w aplikacji Comarch HRM

 • rozliczanie wypłat z uwzględnieniem nieobecności, czasu pracy, dodatków i akordów

 • import i eksport poprzez arkusz kalkulacyjny, m.in.: aktualnych danych kadrowych, informacji o zawartych umowach cywilnoprawnych, danych dotyczących planu pracy, czasu przepracowanego oraz nieobecności

 • import danych kadrowych pracowników z Programu Płatnik (na podstawie ZUS ZUA)

 • kontrolę unikalności numeru PESEL pracowników

 • import elektronicznych zwolnień lekarskich

 • rozliczanie nieobecności z możliwością wydrukowania podstaw obliczeniowych dla: urlopu, choroby, ekwiwalentu za urlop

 • kontrolę wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika, np. urlopu wypoczynkowego (w tym limitu dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy oraz pracownika uprawnionego do obniżonej normy dobowej)

 • kontrolę limitu 14/30/60 dni w roku dla zasiłku opiekuńczego

 • wybór metody odnotowywania czasu pracy pracowników (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)

 • rozliczanie nieobecności związanych z rodzicielstwem w połączeniu z pracą na część etatu

 • automatyczne wyliczanie podstawy składek emerytalno-rentowych dla pracowników przebywających na urlopach wychowawczych

 • sprawne definiowanie indywidualnych planów pracy oraz rejestrowanie czasu pracy

 • ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy w godzinach nocnych oraz nadliczbowych

 • definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności

 • tworzenie korekt, zarówno dla pracowników jak i dla właścicieli, do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci

 • podział wynagrodzenia pracownika na wypłatę gotówkową i/lub przelew na konto bankowe

 • rozliczanie umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami, z uwzględnieniem kontroli minimalnego wynagrodzenia obowiązującego dla zleceniobiorców

 • rozliczanie umów cywilnoprawnych godzinowych, z wykorzystaniem wydruku ewidencji czasu pracy dla zleceniobiorców

 • powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, co umożliwia ich automatyczne naliczanie na wybranych listach płac

 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy

 • wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje

 • sporządzanie deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami) oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0

 • sporządzanie wydruków pomocniczych do raportów GUS

 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami

 • możliwość odnotowania indywidualnego rachunku składkowego przedzielonego płatnikowi przez ZUS

 • archiwizację wybranych formularzy kadrowych oraz archiwizację wypłat za wskazany okres

 • przesyłanie list płac z bazy kadrowo-płacowej do innej bazy, w celu ich zaksięgowania

Dodatkowe funkcjonalności modułu Płace i Kadry Plus:

 • struktura organizacyjna, która pozwala przypisać pracowników do poszczególnych wydziałów

 • opcja powiązania listy płac z wybranym wydziałem

 • obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych: przynależność do PKZP, rejestracja składek (wkładów), przydzielanie zapomóg, udzielanie pożyczek z tworzeniem harmonogramów spłat, raportowanie

 • ewidencja i kontrola wysokości potrąceń (w tym komorniczych i alimentacyjnych)

 • wykonywanie operacji dla wielu pracowników jednocześnie, m.in.: naliczanie limitów nieobecności, zmiana wartości wybranych pól w formularzu kadrowym, dodawanie nieobecności, wstawianie dni w planie/czasie pracy

 • możliwość obsługi kadrowo-płacowej dla pracowników wieloetatowych

 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

 • pakiet mobilności

 • odnotowywanie diet i rozliczanie wynagrodzeń kierowców międzynarodowych

 • rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych

 • automatyczne, okresowe naliczanie składników wynagrodzenia

 • możliwość odnotowania w kalendarzu obecności pracownika dowolnej liczby wejść/wyjść w różnych strefach czasu pracy w ciągu dnia

 • rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc, w tym rozdzielenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych oraz ewidencjonowanie odbioru czasu wolnego za nadgodziny

 • możliwość importu informacji o czasie przepracowanym rejestrowanych za pomocą czytników RCP

 • możliwość definiowania dodatków według indywidualnych wzorów klientów i łączenia ich w grupy

 • atrybuty - czyli cechy, za pomocą których można opisywać pracowników, wprowadzając dowolną liczbę dodatkowych informacji

 • funkcjonalność generowania opisu analitycznego dla poszczególnych składników wypłaty

 • rozliczanie wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej dla osób oddelegowanych do pracy za granicę

Wymagania:

Comarch ERP Optima Handel wymaga modułu Comarch ERP Optima Kasa Bank

Kontakt

To dla nas bardzo ważne, aby klienci czuli się dobrze poinformowani. Przejrzyj powyższe informacje, a jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami.

+48 798 550 067

bottom of page